Skip to main content

Advokatbyrå Heikkilä & Co Ab är specialiserad på tvister gällande bostads- och fastighetsköp t.ex. utredande av ansvarsfrågor i anslutning till fukt- och mögelskador.

En ägarbostad är alltid en stor investering och utgör ofta en avsevärd del av både köparens och säljarens förmögenhet. Oftast har varken köparen eller säljaren särskilt juridiskt eller byggnadstekniskt kunnande. Flera köp ingås så att man litar enbart på mäklarens expertis trots att uppskattningsvis vart fjärde finskt egnahemshus har en begynnande eller dold fukt- eller mögelskada.

Alla fel och brister som dyker upp i en bostad betraktas nödvändigtvis inte som fel enligt lagen om bostadsköp eller jordabalken. I lagen om bostadsköp och jordabalken finns uppräknat vilken typ av fel som betraktas som fel enligt lagen. T.ex. enligt lagen om bostadsköp är en bostad behäftad med ett kvalitetsfel ifall bostaden inte överensstämmer med det som avtalats, eller inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren före köpet har lämnat om bostaden och som kan antas ha inverkat på köpet. En bostad är behäftad med ett fel även t.ex. då säljaren underlåtit att upplysa köparen om en särskild omständighet som gäller bostaden, eller om det finns ett dolt, d.v.s. hemligt fel i bostaden. I allmänhet är fukt- och mögelskador hemliga fel. Köpeobjektet kan även vara behäftat med ett rättsligt eller ekonomiskt fel.

Vid bostadsköp ansvarar säljaren för ett hemligt fel under två år efter att köparen fick bostaden i sin besittning. Vid köp av egnahemsfastighet är säljarens ansvar fem år. Ifall köparen upptäcker ett fel efter köpet skall köparen reklamera skriftligen (bevisligen) till säljaren utan dröjsmål. Köparen förlorar nämligen sin rätt att åberopa ett fel, om köparen inte underrättar säljaren om felet. Därför rekommenderas det att köparen tar omedelbart kontakt med en advokat då ett misstänkt fel i bostaden eller fastigheten dyker upp. Då kan advokaten reda ut om det är frågan om ett fel enligt lagen om bostadsköp eller jordabalken, och vilka rättskyddsmedel som eventuellt står till förfogande.

På motsvarande sätt rekommenderas det att säljaren, efter att ha mottagit en reklamation från köparen, kontaktar en advokat redan före köparens reklamation besvaras.