Skip to main content

Arbetsrätt

Varje arbetsgivare har att beakta ett omfattande arbetsrättsligt regelverk.

I praktiken uppkommer problem i anslutning till anställningsförhållanden rätt ofta. Problemen kan uppkomma såväl under anställningen som vid ingående eller avslut av anställningen.

Vi fungerar som en sakkunnig och pålitlig rådgivare i alla arbetsrättliga ärenden. Vi biträder våra klienter t.ex. med upprättande av anställningsavtal och incitamentsprogram och i frågor om uppsägning och avsked av anställda. Vi biträder våra klienter vid arbetsrättliga processer i domstol samt vid samarbetsförhandlingar.

VÅRA ERFARNA EXPERTER BISTÅR ÄVEN VID HANTERINGEN AV DE ARBETS- OCH SKATTERÄTTSLIGA FRÅGOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED OMSTRUKTURERINGAR OCH FÖRETAGSFÖRVÄRV.