Skip to main content

Sopimukset

Myyntisopimus / Kauppakirja

Myyntisopimus tarkoittaa yleensä kauppakirjaa. Myyntisopimuksen, eli kauppakirjan osapuolia ovat ostaja ja myyjä, jotka sopivat esineen tai palvelun kaupasta. Myyjä sitoutuu toimittamaan myyntisopimuksen kohteena olevan esineen tai suorittamaan sovitun palvelun, ja ostaja sitoutuu maksamaan siitä sovitun hinnan. Myyntisopimuksia käytetään yleisesti sekä yritysten välisessä kaupassa että kuluttajakaupassa. Myyntisopimukseksi voidaan kutsua myös erilaisia kauppakirjoja kuten kiinteistön kauppakirjaa.

Myyntisopimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupan kohteen määrittelyyn. Sopimustekstin perusteella voidaan joutua myöhemmin arvioimaan, onko tuote tai palvelu vastannut sovittua. Osapuolten on myös huomioitava pakottava lainsäädäntö, kuten kuluttajansuojalaki.

Myyntisopimuksia on usean tyyppisiä ja laajuisia. Edullisimmillaan yksinkertainen laatimamme myyntisopimus maksaa 200 euroa + arvonlisävero. Hinta kuitenkin riippuu aina ajankäytöstä ja asian monimutkaisuudesta.

Lue lisää
myyntisopimus_kauppakirja

Mihin myyntisopimusta käytetään?

Myyntisopimus ehkäisee väärinymmärryksiä

Myyntisopimuksen sisällön ja muodon osapuolet saavat yleensä päättää vapaasti. Laki ei edellytä myöskään myyntisopimuksen laatimista kirjallisena lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten kiinteistön kauppaa. Myyntisopimus kannattaa kuitenkin aina laatia kirjallisena. Näin kaupan ehdoista ei synny myöhemmin turhia epäselvyyksiä. Riitatilanteetkin selviävät helpommin, kun myyntisopimuksen sopimusehdot ovat selvät ja kirjalliset.

Jos yritys tekee paljon myyntisopimuksia, yksilöity myyntisopimuspohja on kannattava investointi. Valmiit vakiosopimuspohjat esimerkiksi netissä eivät voi vastata jokaisen yrityksen tarpeisiin hyvin, koska niistä on tarkoituksella yritetty laatia mahdollisimman yleisluontoisia ja moneen yritykseen sopivia. Juristi laatii yrityksen tarpeisiin sopivan sopimuspohjan ja kertoo, miten yritys voi myöhemmin muokata sopimuspohjaa tilanteen mukaan.

Vaikka osapuolet saavat pääsääntöisesti sopia vapaasti myyntisopimuksen sisällöstä ja vastuunrajoituksista, on olemassa poikkeuksia. Yksi tärkeä poikkeus ovat myyntisopimukset, joissa elinkeinonharjoittaja myy tuotteen tai palvelun kuluttajalle. Kuluttajansuojalaki sisältää pakottavia säännöksiä, joista ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajalle on esimerkiksi annettava etämyyntisopimuksissa ja kotimyyntisopimuksissa 14 päivän peruutusoikeus, ellei tämä ole kaupan kohteen vuoksi mahdotonta. Esimerkiksi 3 päivän päähän tilatulle palvelulle on mahdotonta antaa 14 päivän peruutusaikaa.

Myyntisopimus ja sen ehdot

Myyntisopimuksessa kaupan kohde on määriteltävä huolellisesti ja yksiselitteisesti. Myyntisopimus määrittelee myös, milloin kaupan kohde on virheellinen eikä vastaa sovittua. Siksi tulkinnanvaraisia ehtoja kannattaa välttää. Kaupan kohdetta voivat määritellä esimerkiksi toimitettavan tuotteen malli ja määrä tai palvelun sisältö. Sopimuksessa voidaan myös selvyyden vuoksi ilmoittaa, mitä kauppaan ei kuulu. Myyntisopimuksessa sovitaan yleensä kaupan kohteen luovutuksesta tai toimituksesta, ellei ostaja saa kaupan kohdetta itselleen samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan. Myyjän velvollisuutena on noudattaa sovittua toimitusajankohtaa. Myös toimituspaikasta on sovittava.

Myös hinta ja maksuehdot ovat tärkeitä myyntisopimuksen sopimusehtoja. Sopimuksessa on ilmoitettava tuotteen tai palvelun hinta tai peruste, jolla hinta määräytyy. Jos ostajalle annetaan maksuaikaa, myyjä voi omaksi turvakseen ottaa sopimukseen omistuksenpidätysehdon. Ehdon mukaan kaupan kohteen omistus pysyy myyjällä, kunnes kauppahinta on maksettu.

Myyntisopimuksessa voi olla kyse tuotteista, joille myyjä myöntää takuun. Takuuaikana myyjä lupaa korjata mahdolliset viat omalla kustannuksellaan. Sopimuksessa ilmoitetaan takuun kesto. Myyjän kannattaa myös määritellä, millaisia virheitä takuu koskee tai ei koske. Yleensä takuu koskee vain vikoja, jotka ovat olleet tuotteessa jo kaupantekohetkellä, mutta ilmenevät vasta myöhemmin, kuten viallisia materiaaleja. Myyjän ei kannata korvata vääränlaisesta käytöstä tai huollon laiminlyönnistä johtuvia vikoja, jotka ostaja olisi voinut estää. Tällöin saatetaan kuitenkin edellyttää, että myyjä antaa tuotteen mukana ohjeet sen asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Myyntisopimus ja sen ongelmatilanteet – varaudu ainakin näihin

  1. Toimitettu tuote tai suoritettu palvelu ei aina vastaa ostajan mielestä sovittua tai siinä on jotakin vikaa. Jos ostajan valitus on aiheellinen, voidaan sopia esimerkiksi, että myyjä toimittaa ostajalle uuden tuotteen tai että myyjä korjaa vian kustannuksellaan.
  2. On tärkeää sopia, mitä ostajan maksuviivästyksestä seuraa. Yleisin seuraamus on viivästyskorko. Jos sopimuksessa on sovittu, että tuote maksetaan ennen toimitusta, myyjä voi myös kieltäytyä toimittamasta tuotetta. Jos sopimuksessa on omistuksenpidätysehto, myyjä voi vaatia tuotteen takaisin itselleen.
  3. Toimitus voi viivästyä. Myyntisopimuksessa voidaan sopia ostajan oikeudesta korvaukseen siltä varalta, että toimitus viivästyy. Ostajalle voi kuitenkin aiheutua toimituksen viivästymisestä myös odottamattomia vahinkoja, joihin myyjä ei ole voinut varautua. Ostajayrityksen liikevaihto voi esimerkiksi heiketä siksi, että sen oma tuotanto viivästyy. Myyjän on hyvä rajata sopimuksessa korvausvelvollisuutensa siten, että hän ei joudu korvaamaan yllättäviä vahinkoja.
  4. Tuote saattaa vahingoittua tai kadota kuljetuksessa. Osapuolten kannattaa sopia, kuka kantaa riskin vahingoista kuljetuksen aikana. Jos kuljetuksen järjestää myyjä itse, myyjä kantaa yleensä myös vastuun eli toimittaa uuden tuotteen tai korjaa vahingon. Jos yritysten välisessä kaupassa käytetään ulkopuolista kuljetusyhtiötä, lain mukaan vahingot kuljetuksessa saattavat jäädä myös ostajan vahingoksi. Yllätysten välttämiseksi kannattaa sopia, milloin vastuu tuotteista siirtyy myyjältä ostajalle.

Jätä soittopyyntö